NHÔM CỬA HỆ XINGFA LÙA - 93

Liên hệ

NHÔM CỬA HỆ XINGFA LÙA - 93

Lượt xem 310

MÃ SẢN PHẨM            MẶT CẮT            ĐỘ DẦY (mm) T/LƯỢNG (Kg/m)

CTXF-D1541

CTXF-D1541A

2.0

1.6

1.454

1.202

CTXF-D1543

CTXF-D1543A

2.0

1.6

1.080

0.922

CTXF-D1544

CTXF-D1544A

2.0

1.6

0.993

0.937

CTXF-D1545

CTXF-D1545A

2.0

1.6

1.000

0.833

CTXF-D1546

CTXF-D1546A

2.0

1.6

1.277

1.066

CTXF-D1546B 2.0 1.527

CTXF-D1547

CTXF-D1547A

2.0

1.6

1.100

0.899

CTXF-D1547B 2.0 1.460
CTXF-D1555 2.0 1.247
CTXF-D1942 2.0 1.561

CTXF-D1942B

CTXF-D1942A

2.0

1.6

1.300

1.144

CTXF-D1548A 1.4 0.436
CTXF-D1549A 1.8 0.652
CTXF-D1559 1.6 0.894
CTXF-D1578 1.8 0.622
CTXF-D2618A 1.6 1.269
CTXF-C101A 0.9 0.124
CTXF-3297 1.0 0.822

 

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

HỆ CASA-65 RÃNH C

Liên hệ - VNĐ

479

HỆ VÁT CẠNH PMD

Liên hệ - VNĐ

451

NHÔM CỬA HỆ XINGFA - 55

Liên hệ - VNĐ

493